Main

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της εν θέματι μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.aegeanfilema.com (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία  με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «FILEMA TASTE OF AEGEAN» (εφ’ εξής «Εταιρεία»). 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ

Ως νόμιμη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται εξ ημών, νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία. H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν, όπως λόγω χάρη ενός κακόβουλου λογισμικού.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

  • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

  • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα πωλήσεως, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

  • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της www.aegeanfilema.com χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας.  Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου αυτού. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα αυτοί (οι ανήλικοι) αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, η εταιρεία και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου της δικτύου δεν φέρουν καμία ευθύνη

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες, όπως και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Απευθύνεται και σε κάθε είδους και μορφή επιχείρησης προβάλλοντας και προωθώντας τις υπηρεσίες της μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας b2b. 

Τιμές προϊόντων

Στις τιμές όλων των προϊόντων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καθώς και φόρος ανακύκλωσης. Οι τιμές και οι προσφορές που υπάρχουν ή θα υπάρξουν είτε σε προϊόντα είτε σε υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά παραγγελίες που γίνονται μέσα από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και τη διαδικτυακή υπηρεσία b2b  ΔΕΝ είναι εγγυημένη και εξαρτάται από το απόθεμα που υπάρχει στις αποθήκες της εταιρίας και αν πληρούνται οι οροί συναλλαγής  ̈.

Καταλληλόλητα χρήστη

Οι τιμές χονδρικής των προϊόντων παρέχονται από την εταιρεία μόνο σε συνεργάτες της κατόπιν αιτήματος εγράφης και αποδοχή των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, όπως ορίζονται. Δίνοντας μια παραγγελία μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεσμεύεται σε συμφωνία με την εταιρεία το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε. Σε περίπτωση που δεν εκπροσωπείτε νομικό πρόσωπο ή που δεν έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση από νομικό πρόσωπο παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιστοσελίδες.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.aegeanfilema.com αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα μεταφορικά έξοδα. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι δυνατή εφόσον:

  • Συμπληρώσει και αποστείλει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που του χορηγείται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

  • Το προϊόν αποσταλεί σε άριστη κατάσταση όπως παρελήφθη.

  • Αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@aegeanfilema.com με ένδειξη επιστροφή και αναφορά του κωδικού παραγγελίας.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα ¨FOODWISE¨ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης της παραγγελίας τα χρήματα θα επιστρέφονται ανάλογα με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Ειδικότερα οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής θα ακυρώνονται ενώ στην περίπτωση αντικαταβολής θα γίνεται κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που θα μας υποδεικνύει ο πελάτης.

Αντικείμενο και τροποποιήσεις περιεχομένου

Η ιστοσελίδα  της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση. Με την είσοδό σας ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των ιστοσελίδων αποδέχεστε αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους.

Υποχρεώσεις του χρήστη

Συμφωνείτε: 

1. να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και της αναγνώρισής σας   

2. να συντηρείτε και να ενημερώνετε έγκαιρα τα Δηλούμενα Στοιχεία και όσες πληροφορίες παρέχετε στην Εταιρεία ώστε να είναι πάντα ακριβή, τρέχοντα και πλήρη.

Απαγορεύεται να τροποποιήσετε, ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας  χωρίς γραπτή έγκριση.

Διαθεσιμότητα υπηρεσίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η εταιρία αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικής διακοπής της λειτουργίας και/ή παροχής των παρόντων ιστοσελίδων ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.

Περιορισμοί

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από την ιστοσελίδα της εταιρείας θα παρέχονται στο χρήστη – εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση – δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις προσωπικές του / της ανάγκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών, και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση ή διαφήμιση επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρίας .

Περιορισμός ευθύνης

H εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών προϊόντων, φωτογραφιών και τιμών που περιέχονται στις ιστοσελίδες της ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και / ή την ενημερότητά τους, οι οποίες και θεωρούνται απλά ενδεικτικές. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της εταιρίας για οποιαδήποτε αποζημίωση που γίνεται απαιτητή λόγω ανακρίβειας, ατέλειας ή έλλειψης επικαιροποίησης των πληροφοριών που παρέχονται στις ιστοσελίδες της καθώς και οποιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από κάθε πιθανή παρερμηνεία των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη. Επιπλέον, η εταιρία δεν φέρει καμία υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από οποιαδήποτε κακή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη.

Συνδέσεις και Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι δυνατό να περιέχει συνδέσεις και παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. H εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων καθώς δεν έχει τον έλεγχο των πληροφοριών ή των περιεχομένων των εν λόγω ιστοσελίδων. Επίσης οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών από τρίτους.

Προστασία από ιούς

Αν και η εταιρία κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τις ιστοσελίδες της καθαρές από ιούς, αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι δεν θα προσβληθεί από ιούς. Ο κάθε Χρήστης, για δική του προστασία, πρέπει να κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε χρήστης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για την επάνοδό του στη πρότερη ομαλή κατάσταση

Χρήση κωδικών

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση κωδικών και την αποφυγή κάθε ανάρμοστης συμπεριφοράς όσον αφορά στη χρήση τέτοιων κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στο δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση που ο χρήστης ανακαλύψει ότι ο κωδικός του έχει διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στον εν λόγω κωδικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για την κακή χρήση οποιουδήποτε Προσωπικού Κωδικού. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό αποκλείοντας τα Δεδομένα Χρήστη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Έχει προβεί σε όλες της απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας.

Χρήση της σελίδας

Η εταιρεία καθώς επίσης και ο χρήστης - καταναλωτής συνομολογούν και συναποδέχονται για την σωστή και με τα συναλλακτικά ήθη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος - ιστοσελίδας «www.aegeanfilema.com». Ο χρήστης της σελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ και σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα-ιστοσελίδα για να αποστείλει με email, ή να δημοσιεύσει , ή με κάποιον άλλο τρόπο να δημοσιοποιήσει περιεχόμενο το οποίο είναι συκοφαντικό, βλαβερό, ανήθικο, προσβλητικό, απειλητικό ως προς τους ανήλικους κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκφράζει φυλετικές, ρατσιστικές, ή εθνικές διακρίσεις. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων της και χωρίς να έχει αιτιολογήσει νωρίτερα, καθώς και χωρίς να ειδοποιήσει για τις τροποποιήσεις των τιμών.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας  «www.aegeanfilema.com»  αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «FILEMA TASTE OF AEGEAN», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου και προστατεύεται από τις διατάξεις τις ημεδαπής και της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, σημάτων, λογοτύπων, banners, layouts, interface, γραφιστικών σχεδίων, διαφημιστικών ή προωθητικών ενεργειών, ή τροποποίηση, μεταποίηση, παραποίηση, αντιγραφή εν μέρει ή όλο ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την ρητή, έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω η εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος για την διεκδίκηση κάθε ζημίας που θα προκληθεί σε αυτήν. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν κείμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανόμενης κάθε τροποποίησης εφεξής, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις / συνθήκες. Αν κάποιος όρος από το κείμενο αυτό τελεί σε σύγκρουση με το νόμο, παύει να έχει ισχύ αυτός - καθαυτός και εγκαταλείπεται από το παρόν κείμενο των όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων χωρίς να αλλοιώνει το υπόλοιπο εκ του περιεχόμενου του κειμένου αυτού.  Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά και εξωδικαστικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ηρακλείου.

Αποζημιώσεις

Η εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει αποζημιώσεις για τους μετόχους ή τους συνεργάτες της σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης των Όρων Χρήσης η των δικαιωμάτων συνεργαζόμενων εταιριών ή τρίτων.

Cookie Consent